گالنسرب از نظر فراواني در پوسته زمين پايين‌تر از مس و روي و در رده سي و چهارمين عنصر پوسته جاي دارد. مقدار آن در سنگهاي آذرين از 5 تا 20 ppm است. بيشتر ذخاير سرب از نوع سولفور سرب يا گالن است كه به طور معمول با اسفالريت، پيريت، كالكوپيريت و ديگر سولفوروها و سولفاتها همراه است. ممكن است بخشي از ذخيره سولفور سرب يا گالن كه در نزديكي سطح زمين قرار دارد در اثر هوازدگي به سروزيت، آنگلزيت و ديگر كانيهاي سرب تبديل شود، ولي به طور كلي گالن عموماً در مقابل هوازدگي تا اندازه‌اي مقاوم است. زيرا قسمت اكسيده سطحي بقيه آن را محافظت مي‌كند و در رخنمون‌ها به صورت غيرهوازده نيز ديده مي‌شود.

منبع اصلی مطلب : گروه آموزشی زمین شناسی ناحیه 2 کرمانشاه
برچسب ها : گالن
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سایت : زمین شناسی سرب و روی